Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem www.sklep.exhaust.pl. i prowadzony przez firmę
Orion Rafał Matusiewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl].
NIP: 1250333192
REGON: 100049902
Miejsce prowadzenia działalności/adres do korespondencji:
ul. Ireny 41, 93-327 Łódź, powiat Łódź, woj. łódzkie

Firma nie prowadzi sklepu stacjonarnego pod powyższym adresem.
Dane kontaktowe:
e-mail: sklep@exhaust.pl

tel. 422398686

tel. kom. 665005801

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 ¹ . KC, Dz.U.2014.0.121 tj. ust. z 23.04.1964 r. z
późniejszymi zmianami).
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a
Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem e-mail: sklep@exhaust.pl
Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego, tj. firma “ORION EXHAUST PARTS” Rafał Matusiewicz.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między
Konsumentem, a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.
827, opublikowana 24.06.2014 r.)

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym
www.sklep.exhaust.pl
2. Właścicielem Sklepu jest: “ORION EXHAUST PARTS” Rafał Matusiewicz, ul. Ireny 41, 93 – 327 Łódź
NIP:1250333192, e-mail: sklep@exhaust.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Konsumentem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest pisemna akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez adres e-mail dostępny na stronie internetowej Sklepu: sklep@exhaust.pl

 

2. O całkowitej cenie zakupu wraz z kosztami przesyłki oraz innymi kosztami Konsument jest
informowany podczas składania zamówienia.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje tylko drogą elektroniczną poprzez formularz lub email. Sklep nie przyjmuje zamówień składanych przez telefon. Przekazanie telefonicznie chęci zamówienia produktu musi być potwierdzone przez email. Z chwilą otrzymania przez
Konsumenta potwierdzenia zamówienia, następuje zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy
Konsumentem, a Sprzedawcą. 

4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych oraz samego zamówienia.

4. W przypadku produktu dostępnego „na zamówienie”, sklep wymaga przedpłaty w wysokości 30% wartości produktu.
4. Dla obu stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu podczas składania
zamówienia, a w szczególności: cena produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu,
termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Konsument, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3 Płatności

1. Konsument może skorzystać z wyboru określonej formy płatności zgodnie z informacją zawartą na
stronie internetowej Sklepu.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili
pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Płatność BLIK, karta płatnicza,
przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

§4 Wysyłka towaru

1. Wysyłka towaru następuje przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionych produktów w miejscu
prowadzenia działalności Sprzedawcy.
2. Koszt dostawy podany jest przy składaniu zamówienia.

§5 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument powinien odesłać reklamowany towar do
Sklepu wraz z formularzem zwrotu zawierającym opis niezgodności, dostępnym na stronie
internetowej Sklepu. Koszty przesyłki ponosi Sklep. Pobierz formularz zwrotu.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta odnoszącej się do niezgodności produktu w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu
towaru w formie pisemnej. Reklamacje dotyczące jakości produktu objęte są gwarancją producenta i są rozpatrywane w ciągu 30 dni, termin ten jest uzależniony od szybkości działania działu kontroli jakości Producenta i może zostać wydłużony o czym Kupujący zostanie poinformowany.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego towaru bądź
usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
4. Indywidualne ustawienia parametrów komputera lub monitora Konsumenta powodujące błędne, lub
zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, np. kolorów, gabarytów, itp. nie mogą stanowić
podstawy reklamacji.

§5a Informacja o gwarancji

1. Towary sprzedawane w sklepie są objęte gwarancją producenta. Termin rozpatrzenia reklamacji z gwarancji producenckiej wynosi 30 dni. Termin ten jest uzależniony od

szybkości działania działu kontroli jakości Producenta i może zostać wydłużony o czym Kupujący zostanie poinformowany.

§5b Gwarancja i rękojmia dla przedsiębiorcy

Prawo przewiduje dwa instrumenty ochrony uprawnień przysługujących każdemu kupującemu,
gdy zakupiona rzecz czy usługa ma jakieś wady.
Są to:

  • gwarancja jakości
  • rękojmia za wady (prawne i fizyczne).

Przedsiębiorca ma prawo zgłosić wadę sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi,
jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
Jest to odpowiedzialność powstająca z mocy prawa, w przypadku wystąpienia wady fizycznej,
czyli niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługują następujące żądania wobec sprzedającego:

  • żądanie obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy niewadliwej
  • prawo odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami
  • żądanie naprawy
  • żądanie wymiany na rzecz wolną od wad.

Od 1 stycznia 2021 roku w przypadku przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej:
sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.
obowiązuje domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru kupującemu, jeśli została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument ma prawo
odstąpienia od Umowy sprzedaży.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od
umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. Oświadczenie powinno być złożone w formie
pisemnej.
3. Konsument może zwrócić towar do Sklepu w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o
.odstąpieniu od umowy.
4. Sklep dokona sprawdzenia stanu przekazanego produktu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania
przesyłki od Konsumenta.
5.. Zwrot zapłaconej kwoty następuje w terminie 7 dni od dokonania sprawdzenia towaru przez Sklep.
Konsument jest zobowiązany wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany
przelew zapłaconej kwoty, a w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany
na kartę.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie,
o której mowa w ust. 1 powyżej.
7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

§7 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia i czynności serwisowych związanych z zakupionym
produktem.
2. Konsument ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania.

§8 Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności zamieszczane tam
zdjęcia i opisy produktów są własnością Sprzedawcy. Ich kopiowanie i udostępnianie bez pisemnej zgody
Sprzedawcy jest zabronione.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zachodzące zmiany w niniejszym Regulaminie muszą zostać niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej Sklepu w postaci nowego Regulaminu.
3. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu w czasie dokonywania transakcji zostanie
przesłana Konsumentowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu ich publikacji w sposób określony w
ust. 3.
5. Sklep uznaje, iż Konsument zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do
końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.